Estrutura: Eixos estratéxicos e obxectivos

Estrutura

O novo modelo de mobilidade proposto estrutúrase en 5 eixos estratéxicos que serán a base sobre a que se asenten os obxectivos e medidas da Estratexia Galega de Mobilidade:

Eixos Estratéxicos

Os obxectivos globais da EGM e os eixos estratéxicos se desenvolven para cumprir unha serie de obxectivos estratéxicos e operativos para dar resposta aos retos e necesidades que se pretenden resolver co novo modelo de mobilidade para Galicia.

Os obxectivos estratéxicos son os que recollen os principios sobre os que se rexerá o desenvolvemento e implantación da nova mobilidade de Galicia, marcando a dirección a adoptar coas propostas de actuacións en materia de mobilidade necesarias para satisfacer as demandas establecidas nas liñas estratéxicas nas que se enmarca a Estratexia Galega de Mobilidade.

Obxectivos estratéxicos

Os obxectivos operativos son os que permitirán materializar os principios establecidos polos obxectivos estratéxicos de maneira que poidan ser medidos e cuantificados de forma que os 5 eixos centrais de actuación execútense a través de actuacións prácticas.

Obxectivos operativos

Obxectivos operativos

Conseguir o éxito da implantación do novo sistema de mobilidade proposto que resolva as principais necesidades identificadas na mobilidade actual, e lograr a consecución dos obxectivos estratéxicos e obxectivos operativos presentados se materializa cunha proposta concreta dunha serie de programas e subprogramas nos que se prevé agrupar tódalas medidas que dean cobertura ao novo modelo.

Programas

Linkedin