Funcionalidade

Eixo 1
Funcionalidade

Este primeiro eixo céntrase en garantir a implantación dun modelo de mobilidade funcional e eficiente para toda a poboación galega, e ao mesmo tempo, accesible e alcanzable para todos os colectivos e para todo o territorio.

A Estratexia Galega de Mobilidade asume o obxectivo de mellorar a accesibilidade no territorio aos diferentes modos de transporte, especialmente ao sistema de transporte público en detrimento do vehículo privado, e recoñece a mobilidade como un dereito universal, polo que parte da premisa de que un modelo de mobilidade máis sustentable se relaciona directamente cun modelo de mobilidade inclusivo e equitativo.

 
Obxectivos estratéxicos
Mellorar a accesibilidade do territorio
Reducir os tempos das viaxes
Contribuír ao equilibrio territorial
Normativa, planificación e coordinación
Subprogramas:
Normativa en materia de mobilidade
Obxectivos operativos
 1. Mellora da gobernanza da mobilidade
 2. Coordinación da planificación en mobilidade
 3. Fomento da intermodalidade
 4. Priorización da mobilidade activa
 5. Potenciación do uso do transporte público
 6. Fomento dun sistema de transporte inclusivo
 7. Adaptación da Administración
Actuacións
Normativa en materia de mobilidade
Planificación da mobilidade
Obxectivos operativos
 1. Mellora da gobernanza da mobilidade
 2. Coordinación da planificación en mobilidade
 3. Priorización da mobilidade activa
 4. Potenciación do uso do transporte público
 5. Fomento dun sistema de transporte inclusivo
Actuacións
Elaboración de plans directores e sectoriais de mobilidade
Elaboración dos plans de mobilidade metropolitana
Elaboración ou actualización dos plans de mobilidade urbana das cidades
Seguimento e avaliación da Estratexia Galega de Mobilidade
Coordinación coa ordenación do territorio e o urbanismo
Obxectivos operativos
 1. Mellora da gobernanza da mobilidade
 2. Fomento da intermodalidade
 3. Priorización da mobilidade activa
 4. Potenciación do uso do transporte público
 5. Descarbonización da mobilidade
 6. Promoción da cultura da mobilidade sostible
 7. Fomento dun sistema de transporte inclusivo
Actuacións
Esixencia de estudos de mobilidade en instrumentos de ordenación territorial e urbanística
Criterios de fomento da mobilidade sostible na normativa de edificación
Mellora da comunicación
Obxectivos operativos
 1. Adaptación da Administración
Actuacións
Comunicación e coordinación entre administracións
Accesibilidade, inclusividade e perspectiva de xénero
Subprogramas:
Accesibilidade universal
Obxectivos operativos
 1. Fomento dun sistema de transporte inclusivo
Actuacións
Fomento da adquisición de vehículos de mobilidade persoal (VMP) para PMR
Auditorías de accesibilidade aos servizos de transporte público
Unificación e definición de criterios de accesibilidade aos diferentes modos de transporte
Adaptación para a accesibilidade das infraestruturas de mobilidade
Sistemas dixitais e accesibilidade á información sobre mobilidade
Publicación de información sobre o material móbil adaptado e os servizos adaptados
Inclusividade
Obxectivos operativos
 1. Mantenemento adecuado das infraestruturas de transporte
 2. Fomento dun sistema de transporte inclusivo
Actuacións
Adaptación das infraestruturas de transporte a colectivos específicos
Adaptación da información sobre mobilidade a colectivos específicos
Formación do persoal responsable
Perspectiva de xénero
Obxectivos operativos
 1. Promoción da cultura da mobilidade sostible
 2. Fomento dun sistema de transporte inclusivo
Actuacións
Actualización da linguaxe, gráficos, iconas e sinalización do sistema de mobilidade
Seguridade nas infraestruturas de transporte dende o punto de vista da perspectiva de xénero
Participación de organizacións de mulleres en órganos consultivos sobre mobilidade
Calidade
Subprogramas:
Mellora da calidade do sistema de transporte
Obxectivos operativos
 1. Mantemento adecuado das infraestructuras de transporte
Actuacións
Desenvolvemento e seguimento dun índice global de calidade percibida do sistema de mobilidade
Enquisas de satisfacción das persoas usuarias do sistema de mobilidade
Fomento de boas prácticas
Obxectivos operativos
 1. Adaptación do sector do transporte e a mobilidad
Actuacións
Fomento e difusión de boas prácticas de seguridade no transporte
Certificación do sector do transporte
Obxectivos operativos
 1. Adaptación do sector do transporte e da mobilidade
Actuacións
Fomento das certificacións de no transporte